نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تاریخ‌نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ‌نگاری ترجمه با رویکرد پیم  PDF    دانلود : 271 PDF    دانلود : 317
  علی خزاعی فرید ; مرضیه ملکشاهی 1-17
  بازدید: 828
  تعادل زیبایی‌شناختی در ترجمۀ رباعیات خیام با استفاده از نظریات زیبایی‌شناسی دریافت و استعارۀ شناختی  PDF    دانلود : 203 PDF    دانلود : 201
  احسان پناه‌بر ; اکبر حسابی ; حسین پیرنجم الدین 19-40
  بازدید: 852
  بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیر بومی در حفظ هویت ملی  PDF    دانلود : 689 PDF    دانلود : 562
  محمود افروز 41-55
  بازدید: 810
  بررسی مقابله‌ای فرآیند حذف یا آنتروپی در ترجمه‌های فارسی هزار و یک شب  PDF    دانلود : 150 PDF    دانلود : 156
  شهرام دلشاد ; سید مهدی مسبوق 57-82
  بازدید: 695
  رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته  PDF    دانلود : 157 PDF    دانلود : 144
  رجبعلی عسکرزاده طرقبه ; مریم السادات موسوی تکیه 83-100
  بازدید: 960
  بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب  PDF    دانلود : 157 PDF    دانلود : 147
  محمّدرضا فارسیان ; سارا جوانمردی 101-114
  بازدید: 762