دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 783 صفحه 57-82 PDF

رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته

رجبعلی عسکرزاده طرقبه; مریم السادات موسوی تکیه
تعداد مشاهده : 1515 صفحه 83-100 PDF
تعداد مشاهده : 1021 صفحه 101-114 PDF