نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • «اعتماد» در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش‌های زبانی در ایران  PDF    دانلود : 414 PDF    دانلود : 821
  رضا پیش قدم ; هانیه جاجرمی 1-26
  بازدید: 228
  تحلیل فرآیند معناسازی در ترجمه و نظام ارزشی گفتمان از منظر خرده معناهای اجتماعی- فرهنگی و ذاتی  PDF    دانلود : 432 PDF    دانلود : 961
  حمید رضا شعیری ; بابک اشتری 27-48
  بازدید: 180
  بررسی رابطه میان مؤلفه‌های هوش هیجانی، تأمل عمیق و فرسودگی شغلی و تفاوت سطح این مؤلفه‌ها نسبت به سطح تحصیلات معلمان زبان انگلیسی  PDF    دانلود : 1301 PDF    دانلود : 1321
  محمد هادی محمودی ; روژین قصلانی 49-76
  بازدید: 266
  بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین‌فرهنگی  PDF    دانلود : 363 PDF    دانلود : 890
  پریسا طاهری ; مجید الهی شیروان ; بهزاد قنسولی ; احمد صفار مقدم 77-92
  بازدید: 178
  تفاوت های نحوی به عنوان چالشی در ترجمه ادبی؛ برگردان ضمیر سوم شخص مفرد در ترجمه انگلیسی غزل حافظ  PDF    دانلود : 609 PDF    دانلود : 954
  سید محمد حسینی معصوم ; الهه علیزاده 93-112
  بازدید: 195
  هوش روایی و کیفیت ترجمه  PDF    دانلود : 280 PDF    دانلود : 914
  فاطمه حیدری ; مسعود خوش سلیقه ; محمد رضا هاشمی 113-130
  بازدید: 219