دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1147 صفحه 1-21 PDF
تعداد مشاهده : 1450 صفحه 23-49 PDF
تعداد مشاهده : 995 صفحه 51-68 PDF

تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت

محدثه صفی نژاد; َََعلی خزاعی فر; محمود رضا قربان صباغ
تعداد مشاهده : 1184 صفحه 69-90 PDF
تعداد مشاهده : 1523 صفحه 91-105 PDF
تعداد مشاهده : 1060 صفحه 107-129 PDF