دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 449 PDF

نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسۀ زبان های فارسی و انگلیسی

رضا پیش قدم; فاطمه وحیدنیا; آیلین فیروزیان پوراصفهانی
تعداد مشاهده : 1261 PDF

نمود جنسیت در کتاب‌American English File

علی روحانی; سمیه اکبرپور
تعداد مشاهده : 1159 PDF