نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بومی سازی مدل پنجگانة عناصر فرهنگی نیومارک با زبان و فرهنگ فارسی: ارائة تقسیم بندی نه گانه  PDF    دانلود : 1692
  نادیا غضنفری مقدم ; محمد رضا هاشمی
  بازدید: 1122
  مقاومت و براندازی گفتمان ادبی غالب در شعر نیما یوشیج و والت ویتمن  PDF    دانلود : 1098
  فاضل اسدی امجد ; محمد رضا روحانی منش
  بازدید: 294
  نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسۀ زبان های فارسی و انگلیسی  PDF    دانلود : 1690
  رضا پیش قدم ; فاطمه وحیدنیا ; آیلین فیروزیان پوراصفهانی
  بازدید: 830
  وجهیت در ترجمه: موردپژوهی ترجمه های فارسیِ سبک رواییِ وولف در رمانِThe Waves  PDF    دانلود : 1518
  سمیه دل زنده روی ; هلن اولیایی نیا
  بازدید: 602
  رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی  PDF    دانلود : 1235
  فرخ لقاء حیدری ; زهرا بهرامی
  بازدید: 650
  نمود جنسیت در کتاب‌American English File  PDF    دانلود : 1580
  علی روحانی ; سمیه اکبرپور
  بازدید: 790