دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم»

ابراهیم سلیمی کوچی; سوسن اشرفی; سمانه شفیعی
تعداد مشاهده : 621 PDF

بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد

محمدرضا هاشمی; امیرداوود حیدرپور
تعداد مشاهده : 530 PDF

گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو

آذر حسینی فاطمی; مصطفی مرادی مقدم; مژگان یحیی‌زاده
تعداد مشاهده : 1135 PDF