نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • اندازه گیری رشد توانش ترجمه ای با درنظرگرفتن الگوی تربیت مترجم تکلیف محور  PDF    دانلود : 3248
  سیدمحمد علوی ; مجید نعمتی ; حامد قائمی
  بازدید: 770
  مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر(۱۳۵۷-۱۳۳۰)  PDF    دانلود : 3466
  محمدرضا هاشمی ; امیرداوود حیدرپور
  بازدید: 640
  بررسی راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمة رمان ها از انگلیسی به فارسی  PDF    دانلود : 3731
  سیدمحمد حسینی معصوم ; آزاده شاه بیکی
  بازدید: 1687
  ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسندة دانشمند  PDF    دانلود : 2965
  محمدرضا فارسیان
  بازدید: 538
  بررسی تأثیر هژمونی بر بیگانگی و انزوای انسان در «همة پسران من» براساس نظریة لوئی آلتوسر  PDF    دانلود : 2999
  رجبعلی عسکرزاده طرقبه ; سمیه شبانی
  بازدید: 643
  بررسی کارایی دو شیوة ترجمة تحت اللفظی و آزاد از دیدگاه خوانندگان (مطالعة موردی: ترجمه های رمان هزار خورشید تابان)  PDF    دانلود : 3136 PDF    دانلود : 3136
  امید اکبری ; نجمه محمودی ; گوهرشاد گوگلانی
  بازدید: 563
  تحلیل گفتمان سه ترجمة انگلیسی قرآن (سوره های حمد و والعصر)  PDF    دانلود : 3246
  خلیل قاضی زاده ; فاطمه حیدری
  بازدید: 710
  ترجمة عناصر فرهنگی از زبان فارسی به زبان فرانسه: تحلیل و بررسی ترجمة نشانه های فرهنگی در داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی  PDF    دانلود : 3257
  مرضیه اطهاری نیک عزم ; مینا بلوکات
  بازدید: 798