دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 842 PDF

مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر(1357-1330)

محمدرضا هاشمی; امیرداوود حیدرپور
تعداد مشاهده : 753 PDF
تعداد مشاهده : 2151 PDF
تعداد مشاهده : 702 PDF
تعداد مشاهده : 900 PDF