دوره 42 شماره 1 (1389): شماره 1 فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

تأثیر و نقش کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی و سازه‌های مربوط
آذر حسینی فاطمی
رضا پیشقدم
صفورا ناوری

تک صدایی در ترجمه دن کیشوت
علی خزاعی فرید
مازیار فریدی

تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریۀ هوش داستانی محمدرضا‌ هاشمی
محمدعلی شمس
سعیده شمسائی

بررسی و تحلیل شخصیت درنمایشنامه‌های‌منظوم تی. اس. الیوت
رجبعلی عسکرزاده طرقبه

تأثیرات کششی پاره‌ای سازه‌های نوایی در زبان فارسی
نادر جهانگیری
عباس مهدی زاده

بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی
خلیل قاضی زاده
بهزاد قنسولی

جنبه‌هایی از ارتباط میان‌فرهنگی در کاربرد انگلیسی توسط فارسی زبانان
محمد عموزاده
1 الی 2(از مجموع 2 مورد)