نشریه های علمی انتشارات

این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زبان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد