1.
ملکشاهیم, خزاعی فریدع. رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها. lts [اینترنت]. ۱۳۹۷-۱۰-۲۸ [ارجاع شده 18ژانویه2019];50(4):24-. Available from: http://jlts.um.ac.ir/index.php/lts/article/view/66363