ملکشاهیمرضیه, و خزاعی فریدعلی. “رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها”. مطالعات زبان و ترجمه 50, no. 4 (۱۳۹۷-۱۰-۲۸): 24-1. دسترسی ژانویه 18, 2019. http://jlts.um.ac.ir/index.php/lts/article/view/66363.