ملکشاهیم., و خزاعی فریدع. “رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها”. مطالعات زبان و ترجمه, ج 50, ش 4, ۱۳۹۸-۰۱-۰۳, صص 24-1, doi:10.22067/lts.v50i4.66363.