[1]
ملکشاهیم. و خزاعی فریدع., “رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها”, lts, ج 50, ش 4, صص 24-1, ۱۳۹۸-۰۱-۰۳.