ملکشاهیم. و خزاعی فریدع. (۱۳۹۸-۰۱-۰۳) “رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها”, مطالعات زبان و ترجمه, 50(4), صص 24-1. doi: 10.22067/lts.v50i4.66363.