ملکشاهیمرضیه, و خزاعی فریدعلی. ۱۳۹۸-۰۱-۰۳. “رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها”. مطالعات زبان و ترجمه 50 (4), 24-1. https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.66363.