ملکشاهیم.; خزاعی فریدع. رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها. مطالعات زبان و ترجمه, v. 50, n. 4, p. 24-1, ۱۳۹۸-۰۱-۰۳۱۳۹۸-۰۱-۰۳.