ملکشاهیم., & خزاعی فریدع. (۱۳۹۸-۰۱-۰۳). رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها. مطالعات زبان و ترجمه, 50(4), 24-1. https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.66363