(1)
ملکشاهیم.; خزاعی فریدع. رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها. lts ۱۳۹۸-۰۱-۰۳, 50, 24-1.