[1]
ملکشاهیم. و خزاعی فریدع. ۱۳۹۸-۰۱-۰۳. رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها. مطالعات زبان و ترجمه. 50, 4 (۱۳۹۸-۰۱-۰۳), 24-1. DOI:https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.66363.