نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۴,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره چهارم ،زمستان ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۳۰

عنوان مقاله: تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری


صفحات: 77-98

DOI: 10.22067/52078

چکیده
با الهام از یافته‌های مربوط به نقش عبارت‌ها در رشد زبانی٬ پژوهش حاضر تأثیر آموزش مقابله‌ای بازترکیب عبارت‌ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریة پردازش‌پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی مؤثر است که به یک مرحله بالاتر از سطح دانش فعلی زبان‌آموزان مربوط شود. برای این منظور، سه گروه از فراگیران زبان انگلیسی از بین گروه بزرگ‌تری از زبان‌آموزان انتخاب شدند. به یک گروه آموزش مقابله‌ای در رابطه با مفهوم و ساختار عبارت‌های زبان فارسی و انگلیسی داده شد، در حالی‌که گروه دوم همین آموزش را فقط به زبان انگلیسی دریافت کرد و گروه سوم به‌عنوان گروه مقایسه در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مخصوصاً از نوع مقابله‌ای آن به‌طور معنی‌داری به فراگیری مراحل دستور زبان ارائه‌شده در نظریة پردازش‌پذیری در تولید شفاهی و نوشتاری کمک کرد و پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری را نقض نمود. تفسیر نظری نتایج در قسمت بحث و بررسی پایانی ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی:   آموزش بازترکیب عبارت‌ها، نظریة پردازش‌پذیری; فرضیة تعلیم‌پذیری; فراگیری مراحل دستوری; صحت دستوری; آموزش مقابله‌ای.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 48 PDF
دانلود : 28

بازدید: 57

تاریخ دریافت: 1394/09/17 , تاریخ پذیرش: 1396/02/24 , تاریخ انتشار: 1396/03/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )