##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عبدالمجید حیاتی علیرضا جلیلی‌فر سعید خزایی

چکیده

در جوامع امروزی، فناوری، یادگیری و یاددهی درآمیخته ‌هستند و به شکل پیوسته در تغییر و تحول می باشند. تجربة زندگی واقعی در نوع خود برای تهیة محتوای آموزش نوین به مرجعی تبدیل شده است. درهمین راستا و برای گسترش آموزش عالی، حرکت در مسیر صحیح اخلاقی و علمی بیش ازپیش لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجایی که ارتباطات سیار در ترکیب با رسانه‌هایی همچون بازی زمینة ثبات تعاملات میان انسان‌ها را فراهم می‌آورند، در پژوهش حاضر آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین‌المللی، به شیوة ترکیبی برای تقویت ارتباطات ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و با هدف فراهم ساختن بستر دوستی دربین آن ها دنبال شد. در مقالة حاضر، با کاربرد شیوة آموزش غوطه‌وری، محتوای دانشگاهی به زبان انگلیسی به 140 دانشجوی زن و مرد ایرانی از ردة سنی 26-21 سال و با سطح متوسط مهارت زبانی، با تلفیق آموزش رسمی و در دو نمونة بازی آموزشی دیجیتالی ازپیش ساخته و بومی در یک نیمسال تحصیلی آموزش داده شد. طرح انجام این پژوهش از نوع چندبعدی و ترکیبی متشکل از آزمون‌های تکوینی حین انجام فرایند یاددهی و یادگیری، آزمون تلخیصی در پایان پژوهش و پرسشنامة نگرش بود. تحلیل کمّی و کیفی نتایج حاصل از اطلاعات گردآوری-شده بیانگر تأثیر معنادار محتوای انگلیسی غیررسمی متکی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی بر عملکرد فراگیران، به‌هنگام یادگیری زبان‌ انگلیسی و ارتقای توان ارتباطی آنان ازطریق این زبان بود؛ ازاین‌رو، می‌توان محتوای دیجیتالی فرهنگ بومی محور را نوعی واسط برای کوتاه‌ترنمودن مسیر یادگیری زبان‌های خارجی و تسهیل در تعاملات درراستای دوستی با مردمان جهان در این چارچوب پنداشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حیاتیع., جلیلی‌فرع., & خزاییس. (۱۳۹۳-۰۸-۲۸). تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی ازطریق بازی‌های دیجیتال. مطالعات زبان و ترجمه, 46(4). https://doi.org/10.22067/lts.v46i4.41438
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی