##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم سلیمی کوچی سوسن اشرفی سمانه شفیعی

چکیده

در عصر ارتباطات و انتشارات، اهمیت مطالعات ترجمه بر هیچ کس پوشیده نیست. ترجمه پل ارتباطی و فصل مشترک میان فرهنگ‌ها و مردمان سرزمین‌های مختلف است. مسئلة سبک در ترجمة ادبی از مسائل موردتوجه اغلب پژوهشگران و نظریه پردازان حوزة مطالعات ترجمه است. در مقالة حاضر قصد بر آن است تا به بررسی موضوع سبک و چیستی و چرایی رعایت آن در طی فرایند ترجمة ادبی پرداخته شود. با این هدف، در این نوشتار به بررسی سبک‌شناختی ترجمة داستان کوتاه «بچة مردم» جلال آل‌احمد که هلنا انگیزی آن را به زبان فرانسه ترجمه کرده است، پرداخته می شود. همچنین، با تکیه بر نظریات بیکر در سبک‌شناسی ترجمه به این پرسش‌ها پاسخ داده می شود که رعایت سبک تا چه اندازه در ترجمة آثار نویسندة صاحب سبکی چون جلال آل‌احمد به بازآفرینی معنا کمک می کند و اینکه آیا مترجم در برگردان متن اصلی مجاز به تغییر سبک نویسنده است و سرانجام اینکه دامنة اختیارات مترجم در تغییر سبک نویسنده تا کجا است؟

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سلیمی کوچیا., اشرفیس., & شفیعیس. (۱۳۹۳-۰۸-۲۸). بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم». مطالعات زبان و ترجمه, 46(4). https://doi.org/10.22067/lts.v46i4.41426
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی