نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۹, شماره. ۴,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره چهارم ،زمستان ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۳۰

عنوان مقاله: جامعه‌شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی بر تأثیر شرایط اجتماعی آن دوران بر انگیزه‌های مترجمان


صفحات: 15-34

DOI: 10.22067/33470

چکیده
این مقاله کاوشی است در جهت یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در دوره قاجار؛ آثاری که بررسی درونمایة آن‌ها و انگیزه‌های مترجمانشان راهگشای برقراری ارتباط میان ترجمه و جامعه‌شناسی است. از دیدگاه چسترمن (۲۰۰۹) تحقیقات با رویکرد جامعه‌شناسانه بر روی انگیزه‌های مترجمان می‌تواند سهم عمده‌ای در شناخت هرچه بهتر ایده‌ها و اهداف شخصی مترجمان داشته باشد و اینکه چطور این نگرش‌ها در ترجمه آن اثر نمود پیدا کرده است. از منظر جامعه‌شناسی است که می‌توان به تأثیر فضای اجتماعی‌سیاسی جامعه بر انتخاب‌های مترجمان برای ترجمه آثاری خاص پی برد. علاوه بر این تأثیرپذیری اولیه، نقش عادت‌واره‌های مترجم که بوردیو در مدل جامعه‌شناسی‌اش آن را یکی از فاکتورهای مهم در هر کنش اجتماعی می‌داند بررسی شده و در نتیجه، انگیزه‌های آنان نیز در این مجال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی:   انگیزه‌های مترجمان; بوردیو; جامعه‌شناسی; متون نمایشی; دوره قاجار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 40 PDF
دانلود : 29

بازدید: 60

تاریخ دریافت: 1393/01/16 , تاریخ پذیرش: 1394/05/05 , تاریخ انتشار: 1396/03/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )