##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

الهام ناجی میدانی رضا پیشقدم محمد غضنفری

چکیده

گسترش جهانی زبان انگلیسی که همزاد جهانی شدن است، دیدگاههای تازه ای را در آموزش زبان انگلیسی پدید آورده است. جایگاه فرهنگ بومی در برابر فرهنگ بیگانه در کلاس های زبان انگلیسی نیز نگرشهای تازه ای را به همراه آورده است. مقالۀ حاضر کوشیده است که نگرش سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والدین را نسبت به نقش فرهنگ بومی در آموزش زبان انگلیسی با هم مقایسه کند. بدین منظور، پرسشنامه ای به 360 نفر( 120 نفر از هر گروه) داده شد و نگرش آنان در رابطه با سه سازه ی سلطه ی زبان و فرهنگ انگلیسی، آموزش فرهنگ انگلیسی زبانان، و جایگاه فرهنگ بومی در کلاس های زبان انگلیسی سنجیده شد. نتایج نشان داد که در رابطه با سازۀ اول، مدرسان نگرش منتقدانه تری نسبت به دو گروه دیگر دارند، درحالی که در مورد سازه های دوم و سوم، والدین نگرش منتقدانه تری نسبت به مدرسان و زبان آموزان دارند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ناجی میدانیا., پیشقدمر., & غضنفریم. (۱۳۹۴-۰۶-۰۹). نقش فرهنگ بومی در کلاسهای زبان انگلیسی: مقایسۀ سه دیدگاه متفاوت. مطالعات زبان و ترجمه, 47(4), 91-105. https://doi.org/10.22067/lts.v47i4.23890
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی