##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا پیش قدم مصطفی مرادی مقدم

چکیده

مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان ﻣﻲکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کودک در ابعاد مختلف، باید به لاﻳﻪهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسی آﻥها پرداخت. یکی از این لاﻳﻪها، که ﻣﻲتواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را ﺗﺤﺖالشعاع قرار دهد، نقش «رسانه» است. در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعاﻟﻴﺖهای بشر رخنه کرده است و حوزۀ آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کیفی، به بررسی کارتون آموزش زبان انگلیسی به نام «انگلیسی جادویی»، که گلچینی از ٢٠ کارتون مختلف «والت دیزنی» است، و تأثیر آن بر فراگیر پرداخته شده است. این کارتون در ابعاد فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» ﻧﻪتنها در بعد آموزشی غنی نیست، بلکه این خطر نیز وجود دارد که مشاهدۀ بدون کنترل این برنامۀ آموزشی، در کودک بینشی غربی به‌وجود بیاورد که ﻣﻲتواند در سنین جوانی منشأ بسیاری از اختلالات هویتی و فرهنگی شود. در پایان، پیشنهادهایی نیز اراﺋﻪ شده است

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پیش قدمر., & مرادی مقدمم. (۱۳۹۱-۱۱-۱۲). فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعۀ کیفی کارتون «انگلیسی جادویی». مطالعات زبان و ترجمه, 44(2). https://doi.org/10.22067/lts.v44i2.23325
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی