##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهروز احمد زاده بیا نی زهرا شوری

چکیده

مقاله حاضر شخصیت‌های کانتربری را از چهار بعد:مطابقت با شرایط اجتماعی قرن 14 انگلستان، تفکرات مذهبی حاکم بر جامعه، زیبایی‌شناسی و روایت مورد نشانه شناسی قرار می‌دهد. از بعد اول، ظاهر و رفتار شخصیت‌ها با الگوهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی همچون گسترش بورژوازی، گسترش شهرنشینی، قیام دهقان‌ها و فساد اجتماعی رابطه معنی‌دار و تنگاتنگ نشان می‌‌دهد. از بعد مذهبی، برداشت‌های مذهبی متفاوت با پیروی محض از دستورات کلیسا در میان زائرین مشاهده می‌شود؛ چنانکه از نظر تاریخی این دوران با افول قدرت کلیسا و گسترش انتقادها همراه بود. از نظر زیبایی‌شناسی، شخصیت‌های کانتربری، افکار و احساسات متناقض نشان می‌دهند. از یکسو دارای حالات گوتیک و ترس از عذاب الهی، خشونت و آلام انسانی هستند و از سوی دیگر، گرایش به زیبایی‌های دنیوی، روابط پنهان عاشقانه و گناه دارند که این مغایرت از نشانه‌های تغییر و تحول در ارزش‌های فرهنگی یک جامعه در حال گذراست. همچنین کاربرد زبان عامیانه، دیدگاه دیالوژیک، سبک حلقه‌وار داستان‌ها، خروج از بعد زمان و مکان در انتهای سفر زیارتی به روایت زائرین، خاصیت اعتراف آمیز می‌بخشد و بیان اندیشه‌های نو همچون ضرورت توجه به فردیت، حقوق مردم و حقوق زن را در شرایط قرون وسطی ممکن می‌سازد؛ گفتمانی که تنها در بستر تکامل بشریت قابل درک است

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
احمد زاده بیا نیب., & شوریز. (۱۳۹۱-۱۱-۱۱). نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان. مطالعات زبان و ترجمه, 42(3). https://doi.org/10.22067/lts.v42i3.19132
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی