##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هادی وکیلی

چکیده

سرجان ملکم (1769ـ1833 م.) دیپلمات مشهور انگلیسی و سفیراین کشور در ایران سال‌های آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار بود. او در کنار فعالیت‌‌های سیاسی و نظامی به تحقیق و سپس تألیف کتاب مهم تاریخ ایران (The history of Persia) پرداخت. این کتاب، نخستین اثر مهم غربیان در زمینه تاریخ کامل ایران بود و لذا هم در مغرب زمین مورد توجه بسیار قرار گرفت و هم ترجمه فارسی آن در هند و ایران و پهنه پارسی زبانان. البته از همان آغاز و حتی پیش از انتشار متن فارسی آن، حساسیت‌‌هایی برانگیخت تا آنجا که برخی را گمان بر این است که این ترجمه مطابقت زیادی با اصل ندارد، بلکه آن چنان ناهمگون است که منجر به بازگرداندن مجدد متن فارسی شده به انگلیسی گردیده است. این نوشتار در پی آن است که ضمن توجه به ملکم و انگیزه او از نوشتن این کتاب، میزان مطابقت ترجمه فارسی را با متن انگلیسی بررسی و ارزیابی کند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
وکیلیه. (۱۳۹۱-۱۱-۱۱). ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم. مطالعات زبان و ترجمه, 42(3). https://doi.org/10.22067/lts.v42i3.19131
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده