##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسین غلامی اردلان نصرتی

چکیده

قید، یکی از اجزای کلام است که عموماً از ابعاد مختلفی همچون صرف، نحو و معنا مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای نخستین بار، ساخت‌های اشتقاقی قید با نگرش بر جنبه‌های ساختاری و معنایی آن در زبان‌های روسی و فارسی مورد بررسی قرارگرفته است. در هر دو زبان، نظام واژه سازی قیود، متفاوت و با امکانات واژه سازی از یکدیگر متمایز می‌شود. قیود مشتق ارتباط بسیار نزدیکی با سایر اقسام کلام دارند و روابط صوری و معنایی خود را با اقسام کلام حفظ کرده‌اند. ابزارهای واژه ساز (وند‌های اشتقاقی) قیود در زبان روسی به مراتب گسترده تر از زبان فارسی است. هریک از این وندها در زبان‌های مربوطه، بیانگر معانی گوناگون بوده و از میزان زایایی مختلفی برخوردار هستند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
غلامیح., & نصرتیا. (۱۳۹۱-۱۱-۱۱). بررسی ساخت‌های اشتقاقی قید در زبان‌های روسی و فارسی. مطالعات زبان و ترجمه, 42(3). https://doi.org/10.22067/lts.v42i3.19130
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی