##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهزاد قنسولی رضا پیشقدم

چکیده

مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار‌هایی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد به پرسشنامه‌ای در خصوص زبان عمومی پاسخ دهند و از 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه‌ای در همین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی، با توجه به سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دانشجو و استاد، هیچ یک، از این درس رضایت مندی کامل نداشته و شکافی عمیق میان سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان ایرانی و سبک‌های مورد استفاده در تمرینات کتب درسی زبان عمومی وجود دارد. در پایان، راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی زبان در دانشگاه ارائه گردید

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
قنسولیب., & پیشقدمر. (۱۳۹۱-۱۱-۱۱). نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه). مطالعات زبان و ترجمه, 42(3). https://doi.org/10.22067/lts.v42i3.19126
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی