##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پوریا بقایی مقدم محسن محمود روشن ضمیر

چکیده

چگونگی بخش پذیری توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، پرسشی است که سال‌هاست توجه زبان شناسان کاربردی را به خود معطوف داشته است. در گذشته تصور می‌شد توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، واحد و غیر قابل تفکیک هستند؛ اما نظریات جدید نه تنها توانایی عمومی زبان خارجه را بخش پذیر می‌دانند، بلکه معتقدند مهارت‌های زبانی هم قابل تقسیم به زیرمهارت‌ها هستند. با این حال، محققین در مورد تعداد و ماهیت زیرمهارت‌هایی که مهارت‌های اصلی شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را تشکیل می‌دهند، اتفاق نظر ندارند. هدف این مطالعه، بررسی بخش پذیری سازه درک مطلب (خواندن و شنیدن) در زبان خارجی است. برای این منظور یک آزمون درک مطلب زبان انگلیسی، که از دو بخش خواندن و شنیدن تشکیل شده بود، به وسیله مدل پرسش-پاسخ چند بعدی تحلیل شد. سه مدل رقیب با یک بعد، دو بعد و چهار بعد برازش شدند. یافته‌ها نشان داد مدل چهار بعدی برازش بهتری نسبت به مدل دو بعدی دارد و مدل دو بعدی برازش بهتری نسبت به مدل تک بعدی دارد. این بدان معناست که سازه درک در زبان دوم قابل تفکیک به زیرمهارت‌هاست. کاربرد یافته‌ها در تدریس و آزمون زبان‌های خارجه بحث شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
بقایی مقدمپ., & روشن ضمیرم. م. (۱۳۹۱-۱۱-۱۱). بررسی بخش پذیری سازه درک مطلب در زبان خارجی (مطالعه‌ای با استفاده از مدل پرسش ـ پاسخ چند بعدی. مطالعات زبان و ترجمه, 42(3). https://doi.org/10.22067/lts.v42i3.19125
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی