##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیدمحمد حسینی معصوم هایده کمیلی دوست

چکیده

با پیشرفت رسانه ‌ها و ابزار‌های ارتباطی در عصر حاضر، تبلیغات نیز جنبه ‌های بین المللی پیدا کرده است. موفقیت یک محصول در سطح جهانی نشان دهنده کاربرد درست و مناسب فنون تبلیغاتی است. اما انتقال درست مفاهیم تنها با استفاده از آخرین روش‌های پیشرفته تبلیغاتی میسر نمی‌شود، بلکه وجود مترجمی ماهر، که با زبان و فرهنگ ملت‌ها آشنا باشد، بسیار حائز اهمیت است. مترجم مانند پلی است میان تبلیغ کننده و مصرف کننده. هرچه مهارت و دانش مترجم پیرامون زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد بیشتر باشد، ارتباطی منسجم تر و نزدیک تر بین دو سوی این پل برقرار می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی نمونه ‌هایی از ترجمه متون تجاری و تبلیغاتی از دیدگاه شیوه معادل یابی می‌پردازد. نتایج بررسی حاکی از وجود روش‌های مختلف معادل یابی بود که در این میان پس از معادل ‌های پویا، حرف نویسی، یعنی برگردان عین واژه خارجی با حروف فارسی، بیشترین فراوانی را دارا بود. انواع دیگری از معادل یابی نظیر وامگیری و گرته-برداری و همچنین ترجمه های ترکیبی در رتبه های بعدی قرار داشتند. بر این اساس، به نظر میرسد تمایل مترجمان به کاربرد حرف نویسی واژه های خارجی بدون برگردان آنها و نیز وامگیری نامحدود نشان از تمایل ایشان به حفظ عناصر فرهنگی و رنگ و بوی خارجی متن و بیان اصالت محصول جهت تأثیرگذاری بیشتر بر مشتریان باشد. این امر لزوم توجه و چاره اندیشی بیشتر نهادهای مسؤول، به ویژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نشان می دهد

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینی معصومس., & کمیلی دوسته. (۱۳۹۱-۱۱-۰۹). بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی. مطالعات زبان و ترجمه, 42(2). https://doi.org/10.22067/lts.v42i2.19079
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی