##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهران زنده بودی

چکیده

ترجمه شناسی، رشته‌ای است نوپا که قدمت آن به عنوان علمی مستقل یا رشته‌ای دانشگاهی، از چند دهه نمی‌گذرد. ترجمه شناسی با رشته‌های مختلف، به ویژه علوم انسانی (زبان‌شناسی، جامعه شناسی، ادبیات و...) رابطه دارد و بخشی از مفاهیم و روش خود را از آنها به عاریت می‌گیرد. از جمله علومی که می‌تواند با ترجمه شناسی رابطۀ تنگاتنگی داشته باشد، روانکاوی است. تاکنون برخی پژوهش‌ها به طور پراکنده به این مقوله پرداخته‌اند، اما در آغاز راه هستند و هنوز گسترۀ چندانی نیافته‌اند. در مقالۀ حاضر به برخی روابط و جنبه‌های مشترک میان موضوع علم ترجمه شناسی (ترجمه) با روانکاوی می‌پردازیم. پس از آن که جایگاه روانکاوی ترجمه را در گفتارهای ترجمه شناختی بررسی کردیم، به رابطۀ بنیانگذار روانکاوی، فروید، و ترجمه خواهیم پرداخت. نگاهی نیز خواهیم انداخت به ترجمۀ رؤیا و در پایان به مسألۀ رنج و لذت در ترجمه نیز اشاره خواهیم کرد

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زنده بودیم. (۱۳۹۱-۱۱-۰۹). گفتمان روانکاوی در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوی. مطالعات زبان و ترجمه, 42(2). https://doi.org/10.22067/lts.v42i2.19076
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی