##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سید محمد رضا عادل

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش فرهنگی تحلیل مسأله شکل گیری هویت های سیاسی در موقعیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. مکان تحلیل پژوهش حاضر یک آموزشگاه زبان بود و متغیرهای مربوطه، کتاب های درسی، شش معلم و شش زبان آموز بودند. چارچوب نظری مورد استفاده، مکتب ساختگرایی و بویژه گفتگوگرایی باختین بود و در جمع آوری داده ها از روش پژوهش قوم شناختی پیروی نمودیم. نتایج تحلیل محتوای داده های کتابهای درسی، معلمان و زبان آموزان، وجود و شکل گیری هویت های سیاسی را نشان داد. نتایج در ارتباط با موقعیت آموزش زبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از پیشنهادات آموزشی نیز ارائه شد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عادلس. م. ر. (۱۳۹۳-۰۶-۱۷). گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه ی یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان. مطالعات زبان و ترجمه, 46(2). https://doi.org/10.22067/lts.v46i2.18505
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی