نشریه های علمی انتشارات

تماس اصلی

سردبیر: دکتر علی خزاعی فرید
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
ایمیل: lj@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

دکتر علی خزاعی فرید
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
ایمیل: lj@um.as.ir