تاریخچه نشریه

این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد این فصلنامه منشعب از مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسا نی دانشگاه فردوسی مشهد است به همین دلیل سال انتشار چهل و دوم می باشد . شماره شاپا :5202-2228

حوزه و تخصص نشریه

زبان، ترجمه، ادبیا ت تطبیقی، آموزش زبان، این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد

هزینه چاپ

هزینه چاپ مقاله در این نشریه 2.000.000 ریال میباشد.