نشریه های علمی انتشارات
  

مطالعات زبان و ترجمه
(علمی - پژوهشی) ، فصلنامه
۲۲۲۸-۵۲۰۲
۲۳۸۳-۲۸۷۸
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدرضا هاشمی
دکتر علی خزاعی فرید
دکتر محمد رضا فارسیان
مرضیه دهقان
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
۰۵۱۳۸۷۹۴۱۴۴
۰.۰۲۷
jlts.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد این فصلنامه منشعب از مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسا نی دانشگاه فردوسی مشهد است به همین دلیل سال انتشار چهل و دوم می باشد . شماره شاپا :5202-2228

حوزه و تخصص نشریه

زبان، ترجمه، ادبیا ت تطبیقی، آموزش زبان، این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد