نشریه های علمی انتشارات

  

مطالعات زبان و ترجمه    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدرضا هاشمی
دکتر علی خزاعی فرید
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳   ۰۵۱۳۸۷۹۴۱۴۴
۰.۰۲۷

سال. ۴۹, شماره. ۱,(۱۳۹۵): سال ۴۹، شماره اول ،بهار ۱۳۹۵، شماره پیاپی ۲۷


فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تاریخ‌نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ‌نگاری ترجمه با رویکرد پیم 
  علی خزاعی فرید ; مرضیه ملکشاهی 1-17
  بازدید: 90
  تعادل زیبایی‌شناختی در ترجمۀ رباعیات خیام با استفاده از نظریات زیبایی‌شناسی دریافت و استعارۀ شناختی 
  احسان پناه‌بر ; اکبر حسابی ; حسین پیرنجم الدین 19-40
  بازدید: 155
  بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیر بومی در حفظ هویت ملی 
  محمود افروز 41-55
  بازدید: 114
  بررسی مقابله‌ای فرآیند حذف یا آنتروپی در ترجمه‌های فارسی هزار و یک شب 
  شهرام دلشاد ; سید مهدی مسبوق 57-82
  بازدید: 49
  رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته 
  رجبعلی عسکرزاده طرقبه ; مریم السادات موسوی تکیه 83-100
  بازدید: 32
  بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب 
  محمّدرضا فارسیان ; سارا جوانمردی 101-114
  بازدید: 46